Audyty wewnętrzne

Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego
Oferujemy prowadzenie audytu wewnętrznego jako usługodawca zewnętrzny. Nasi audytorzy posiadają doświadczenie w prowadzeniu audytów wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze (art. 272 ustawy o finansach publicznych).


Audyt wewnętrzny, prowadzimy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ), przepisami wydanymi na tej podstawie m.in. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 01 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz.U. z 2010 r. Nr 21 poz. 108) oraz Międzynarodowymi Standardami Audytu Wewnętrznego.
Wykwalifikowani audytorzy pomogą Państwu zidentyfikować potencjalne ryzyko wystąpienia niezgodności w systemie jakości oraz w weryfikacji i monitorowaniu procesów kluczowych dla Państwa jednostki.


Usługa obejmuje w szczególności działania:

 • Realizację audytu wewnętrznego według planu audytu oraz Karty Audytu Wewnętrznego i propozycje jego weryfikacji w trakcie realizacji.
 • Przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka, mające na celu wskazanie obszarów działania jednostki narażonych na największe ryzyko. Identyfikacja obszarów ryzyka dokonana jest na potrzeby opracowania planu rocznego.
 • Sporządzenie analizy ryzyka zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w zakresie audytu.
 • Opracowanie, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w zakresie audytu wewnętrznego planu audytu wewnętrznego na dany rok.
 • Opracowanie programu poszczególnych zadań audytowych wraz z harmonogramem ich wykonania.
 • Przeprowadzenie zaplanowanych audytów wewnętrznych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w zakresie audytu wewnętrznego.
 • Sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonych poszczególnych zadań audytowych bezpośrednio po zakończeniu audytu z danego obszaru oraz wydanie obiektywnej oceny w trybie przewidzianym przepisami powszechnie obowiązującymi w zakresie audytu wewnętrznego.
 • Sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w zakresie audytu wewnętrznego.
 • Prowadzenie akt stałych i bieżących audytu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przeprowadzenie czynności sprawdzających, wdrożenie zaleceń audytu oraz sporządzanie informacji z tych czynności.
 • Czynności doradcze, których charakter i zakres jest uzgodniony z kierownikiem jednostki mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki, a także jego jednostek organizacyjnych.
 • Udzielanie wyjaśnień i interpretacji w zakresie audytu wewnętrznego.

W okresie objętym audytem w zależności od indywidualnych potrzeb przeprowadzimy odpowiednią liczbę zadań audytowych, wynikających z planu audytów na dany rok.