Usługi księgowe

Przy wykorzystaniu nowoczesnych metod, narzędzi, wiedzy i doświadczenia, świadczymy następujące usługi:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowych,
  • sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości jak i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
  • przekształcenie sprawozdań finansowych sporządzonych według przepisów polskich na sprawozdania finansowe sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
  • przygotowanie jednostek do sporządzania sprawozdań według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
  • kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa,
  • sporządzanie raportów na potrzeby wewnętrzne firmy: pakiety konsolidacyjne, raporty kontroli wewnętrznej, raporty na potrzeby rachunkowości zaeządczej, inne wg. uzgodnionych wzorców,
  • wyprowadzanie zaległości rachunkowo - podatkowych i kontrola ksiąg,
  • nadzór nad księgami prowadzonymi we własnym zakresie przez klientów,
  • tworzenie zasad (polityki) rachunkowości, regulaminów, instrukcji obiegu dowodów księgowych.
  • dostęp do danych księgowych przez Internet.